ประกาศรับสมัคร นตท.(ตำรวจ) ปี 2560
อ่านที่นี่ก่อนกรอกใบสมัคร
รร.นายร้อยตำรวจ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลใบสมัครหลังจากผู้สมัครบันทึกข้อมูล(Submit)เข้าสู่ระบบแล้ว โดยจะแก้ไขเฉพาะรายการดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลส่วนของผู้สมัคร - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล,วันเดือนปีเกิด
  2. ข้อมูลส่วนของบิดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
  3. ข้อมูลส่วนของมารดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล

4. ข้อมูลส่วนของตา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
5. ข้อมูลส่วนของปู่ - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
 

* หากนอกเหนือกว่า 5 รายการข้างต้นนี้ รร.นรต.จะไม่แก้ไขแม้จะยื่นคำร้องถูกต้องก็ตาม ดังนั้น ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวังในกรอกข้อมูล
ทั้งนี้ คำร้องที่ยื่นมาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และแนบหลักฐานที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น จึงจะดำเนินการแก้ไข

โปรดระวัง! หากกรอกเลขบัตรประชาชน(ผู้สมัคร)ไม่ถูกต้องและบันทึกข้อมูลแล้ว  อาจมีผลทำให้ใบสมัครถูกยกเลิกในภายหลัง
ผู้สมัครที่กรอกเลขบัตรประชาชน(13หลัก)ผิด ต้องรีบแจ้งให้ฝ่ายรับสมัครออนไลน์ทราบ โทร. 034-312037 เพื่อปลดล็อคและสมัครใหม่

ขั้นตอน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ประกาศรับสมัคร

28 พฤศจิกายน 2559

รร.นายร้อยตำรวจ,ตำรวจภูธรภาค 1-9

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองบัญชาการศึกษา, www.rpca.ac.th
www.admission.rpca.ac.th 
www.precadet.rpca.ac.th/v2017/

การสมัครทางอินเทอร์เน็ต
(ช่องทางเดียวเท่านั้น)

13 ธันวาคม 2559 ถึง 13 มกราคม 2560

(เริ่ม 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น.

ปิด 13 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.)

www.precadet.rpca.ac.th/v2017/
www.admission.rpca.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียม

ในการสมัครสอบ

13 ธันวาคม 2559

ถึง 16 มกราคม 2560

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

ดาวน์โหลดระเบียบการและแนวข้อสอบเก่า
(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)
ภายหลังชำระเงินไปแล้ว ๒ วันทำการ

เปิดให้ดาวน์โหลดตั้งแต่

16 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

www.precadet.rpca.ac.th/v2017/

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและ
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
(ระบุเลขลำดับสมัครและรหัสประจำตัวสอบ
และสถานที่สอบ)

ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

www.precadet.rpca.ac.th/v2017/

สอบรอบแรก (ข้อเขียน)

26 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(วิทยาเขตพัฒนาการ)

ประกาศผลสอบรอบแรก(ข้อเขียน)

-ทางอินเทอร์เน็ต

 

-รายงานตัวด้วยตนเอง

 

 

2 มีนาคม 2560

 

20 มีนาคม 2560

 

www.precadet.rpca.ac.th/v2017/

www.rpca.ac.th

รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ตรวจร่างกาย

21 มีนาคม 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

พิมพ์ลายนิ้วมือ

21 มีนาคม 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

ยื่นหลักฐานการสมัครและคะแนนเพิ่มพิเศษ

(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

22 มีนาคม 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

สอบพลศึกษา

22-23 มีนาคม 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์

24 มีนาคม 2560

หอประชุมชุณหะวัณ, รร.นายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

-ทางอินเทอร์เน็ต

 

-รายงานตัวด้วยตนเอง
(เลือกเหล่า)

 

 

11 เมษายน 2560

 

18 เมษายน 2560

 

 

www.precadet.rpca.ac.th/v2017/

และ www.rpca.ac.th

รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ทำสัญญามอบตัว

20 เมษายน 2560

รร.เตรียมทหาร
อ.บ้านนา จ.นครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-6482116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น